sales@daylight.be
+32 9 230 54 00
Daylight Health & Safety Logo

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN DAYLIGHT BVBA

1. Deze bestelling en de af te sluiten koopovereenkomst worden uitsluitend beheerst door de Belgische wetgeving, de hiernavolgende algemene voorwaarden en desgevallend de bijzondere voorwaarden op voorzijde. Deze voorwaarden hebben steeds de overhand op alle bedingen vermeld in documenten van de verkoper. Zulke bedingen kunnen derhalve in het raam van de af te sluiten overeenkomst ten overstaan van de koper niet ingeroepen worden.
2. Enkel een geschreven en ondertekende bestelling op standaardformulier van de koper is geldig (idem ingeval van wijziging van een bestelling). Voor elke internet of online bestelling gelden ook enkel de Daylight inkoopvoorwaarden die per email zullen bevestigd worden aan de verkoper. Zelfs indien hier door de werkwijze van de verkoper geen mogelijkheid is voor een originele Daylight bestelbon zullen toch enkel de Daylight aankoopvoorwaarden van toepassing zijn.
3. Alleen het terugzenden van het hierbijgevoegd duplicaat van deze bestelbon, ondertekend door de verkoper, geldt als orderbevestiging. Wordt dit duplicaat niet teruggestuurd binnen de 8 dagen, dan kan de koper de bestelling als van rechtswege nietig aanzien. Een levering uitgevoerd zonder dat bedoelde orderbevestiging gebeurde, impliceert steeds de stilzwijgende aanvaarding door de verkoper van de inkoopcondities vastgesteld door de koper
4. De prijzen zijn niet vatbaar voor herziening. Zij omvatten al de te betalen rechten, de inklarings-, verpakkings-, verzekerings- en transportkosten tot op de leveringsplaats. De terugzending van verpakkingsmateriaal is ten laste van de verkoper.
5. Een leveringsbon moet elke levering vergezellen, met vermelding van de aard van de goederen en het nummer van de bestelbon. Deze vermeldingen moeten ook op de factuur komen. De koper mag gedeeltelijke leveringen weigeren, behoudens een voorafgaand akkoord. De ontvangst geschiedt uitsluitend bij de koper en alleen zijn apparatuur geldt voor controle.
6. Tot en met de aflevering of installatie op de aangeduide plaats blijft de verkoper alleen verantwoordelijk voor de goederen en draagt hij alle risico's van verlies of beschadiging hiervan, ongeacht de vervoerskosten al dan niet ten laste van de koper vallen.De verkoper verklaart dat de geleverde goederen gebruiksklaar zijn, dat zij overeenstemmen met alle specificaties van de bestelling en van de afgeleverde documentatie, met de gebruikelijke, wettelijke en reglementaire normen (veiligheid, hygiëne, bacteriologische kwaliteit, enz.) en dat zij aan de normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur voldoen. In het bijzonder dienen de goederen de CE-markering te dragen - de leverancier draagt hieromtrent alle verantwoordelijkheid en vrijwaart de koper in dit verband. Elke afwijking hierop wordt gebrek genoemd. Gaat het om een ernstig gebrek, dan kan de koper ofwel de koopovereenkomst aanzien als van rechtswege en zonder aanmaning ontbonden, ofwel de vervanging van de levering eisen door identieke goederen of nog de levering aanvaarden mits prijsvermindering. De koper alléén beslist over deze keuze. Is het gebrek miniem, zal de koper de onmiddellijke herstelling hiervan vragen op kosten van de verkoper, uitbouwen en hermonteren inbegrepen. Elke herstelling valt onder de oorspronkelijke waarborg. Daarenboven zal de verkoper, ingeval van gebrek, de koper en elke derde persoon vergoeden voor de berokkende schade, met inbegrip van gebruiks? en winstderving. De waarborgbewijzen afgeleverd door de verkoper gelden slechts voor zover zij de rechten van de koper niet beperken. Bij levering van goederen moet de verkoper het geldig en getekend CE attest altijd meesturen met de factuur. Als er EMC of RoHS normen van toepassing zijn voor deze producten dan moet de leverancier ervoor zorgen dat de producten voldoen aan alle geldende wetgeving. De verkoper vrijwaart Daylight volledig in het kader van CE, EMC en RoHS en neemt hierin alle verantwoordelijkheid.
7. De gebreken die de koper redelijkerwijze kan vaststellen bij de levering (controle eventueel beperkt tot steekproeven) zullen binnen de maand gemeld worden. De ondertekening door de koper van een leveringsbon houdt nooit erkenning in aangaande de staat van de goederen, zelfs indien de verkoper het tegenovergestelde verklaart in zijn leveringsbon. Gelijk welke koopwaar niet overeenstemmende met de specificaties van onze bestelling en geweigerd bij het in ontvangst nemen in ons bestemmingsmagazijn, zal terug gezonden worden aan de leverancier, op zijn kosten, of zal te zijner beschikking gehouden worden in ons magazijn gedurende 15 dagen te beginnen van ons bericht van weigering ; eens deze termlijn verstreken zal de magazijnhuur voor de koopwaar, opgeslagen op risico van de leverancier, aangerekend worden.De andere gebreken, later vastgesteld, zullen gemeld worden vanaf hun ontdekking. De koper beschikt vanaf dat ogenblik over een termijn van 6 maanden om de verkoper te dagvaarden, indien deze geen gevolg geeft dat tot een minnelijk akkoord kan leiden.
8. De leveringsdata moeten stipt geëerbiedigd worden en de niet naleving hiervan zal van rechtswege en zonder aanmaning tot gevolg hebben, naar keuze van de koper, hetzij zonder beperking een prijsvermindering van 5% per week vertraging, hetzij de ontbinding van de koopovereenkomst en de vergoeding van de berokkende schade. Eveneens is de koper gemachtigd mits schriftelijke verwittiging het voorwerp van de bestelbon elders te bestellen op kosten, risico en gevaar van de leverancier.
9. De betaling zal geschieden op 30 dagen vanaf het einde van de maand waarin de factuurontvangen werd voor zover de ontvangst van de goederen gebeurde voor deze van de factuur. Als betalingsdatum geldt de dag waarop de koper de opdracht tot betaling geeftaan zijn financiële instelling. Bij niet-conforme levering wordt de betalingstermijn verlengd tot en met de perfecte uitvoering van de bestelling. De koper zal steeds rechtsgeldig betalen aan de leverancier - eender welke overeenkomst (bijv. factoring) dewelke de leverancier met derden afsluit is de koper niet tegenstelbaar, tenzij hij deze schriftelijk zou aanvaarden.
10. De overeenkomst, gedeeltelijk of nog niet uitgevoerd, zal eveneens van rechtswege enzonder aanmaning en onder voorbehoud van schadeloosstelling ontbonden worden indien de verkoper failliet verklaard wordt, een concordaat of uitstel van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bezittingen indien deze in beslag genomen worden. De koper zal de ontbinding van de overeenkomst per aangetekende brief betekenen.Ingeval van overmacht die de tijdige levering onmogelijk maakt, kan de koper de overeenkomst aanzien als ontbonden en de terugbetaling vorderen van de reeds betaalde gelden.
11. Indien het voorwerp van de bestelling een aanneming betreft dient de aannemer geregistreerd te zijn. De aannemer dient binnen de 3 dagen na ontvangst van deze bestelling het bewijs hiertoe over te maken. Tijdens de uitvoering van de bestelling dient de aannemer wekelijks het bewijs van registratie over te maken. Zonder dergelijk bewijs kan de koper de overeenkomst van rechtswege als ontbonden aanzien, ten allen tijde, te melden bij eenvoudige kennisgeving. De aannemer zal de koper vergoeden voor alle schade, met een minimum van 30 % van de overeengekomen prijs.
12. Elke leverancier die werken uitvoert voor Daylight is automatisch gebonden door de Daylight NDA (non disclosure agreement). De aanvaarding van de betaling van de factuur van de leverancier houdt automatisch het aanvaarden van de non disclosure agreement in. Tevens zal de leverancier zich ten alle tijden houden aan de contractuele verplichting “What happens at Daylight stays at Daylight”. Alles wat bij Daylight gezien werd van merken, producten, klanten, leveranciers en andere informatie zullen vertrouwelijk behandeld worden en nooit doorgegeven of doorverkocht worden aan anderen. Alle materialen, producten, software, hardware, licentie die ter beschikking werden gesteld door Daylight voor het uitvoeren van de werkzaamheden worden teruggeven. Alle data, teksten, bestanden van Daylight die op computers staan moeten na afloop van de werkzaamheden of samenwerking verwijderen worden. Geen enkele kopie van Daylight gegevens (digitaal of analoog) mogen worden bijhouden. Toegangspassen of sleutels die ter beschikking werden gesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden worden teruggegeven. Zonder schriftelijke toestemming mogen er geen sleutels bijgemaakt worden.
13. Tijdens de uitvoering van de bestelling is de koper gemachtigd op ieder ogenblik een controle uit te oefenen binnen de installaties van de verkoper en van zijn onderaannemers. Voor elke bestelling van drukwerken en artikelen met bedrukking moet een drukproef ter goedkeuring worden voorgelegd.
14. Elke bestelling is enkel geldig voor de oorspronkelijke periode en het aantal dat werd overeengekomen in de bestelbon. Automatische vernieuwing wordt altijd geweigerd. Indien de verkoopsvoorwaarden of het contract van de leverancier stelt dat er een automatische verlenging van toepassing is dan is dit ongeldig. Het aanvaarden van onze bestelling of het aanvaarden van onze eerste betaling houd het akkoord van de leverancier in met onze aankoopvoorwaarden en dus ook met de onmogelijkheid van automatische verlenging. Dus elke vorm van opzeggingstermijnen is ongeldig. Elke bestelling is geldig voor de expleciet overeengekomen periode van 1 dag tot 1 jaar. Geen enkele bestelling kan de periode van 1 jaar overschrijden zonder dat daar een uitdrukkelijk schrifetlijk akkoord voor getekend wordt door Daylight. Elke vorm van automatische incasso is dan ook bij voorbaat uitgesloten. Daylight zal nooit een domicilering aanvaarden en elke vorm van domicilering is dan ook rechtsongeldig. Elke poging van een leverancier om toch een automatische verlenging af te dwingen via (onrechtmatige) facturatie zal er toe leiden dat Daylight een administratiekost zal factureren van 500 Euro + 21 % BTW. In het geval dat we de betwisting van de automatische verlenging moeten afdwingen via de rechtbank zal er een rechtspleging vergoeding worden aangerekend van 3.000 Euro + 21 % BTW bovenop alle wettelijke vergoedingen en gerechtelijke kosten.
15. Elk geschil aangaande de uitvoering, de geldigheid of de interpretatie van de koopovereenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Gent.